Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) – polska organizacja założona w celu wspierania prodemokratycznych przemian na Ukrainie. Powołana w okresie początku rewolucji Euromajdanu na początku 2014 roku. W chwili powstania misją Komitetu było wspieranie prodemokratycznych przemian na Ukrainie, oraz niesienie pomocy osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Mobilizacja opinii publicznej na rzecz solidarności z Ukrainą w Polsce i zagranicą. Zbiórka pieniędzy na Fundusz Solidarności z Ukrainą, a przede wszystkim popieranie i propagowanie różnorodnych inicjatyw organizacji pozarządowych w tym zakresie. Wspomaganie inicjatyw na rzecz materialnego i rzeczowego wsparcia potrzebujących obywateli Ukrainy oraz organizacji i inicjatyw zaangażowanych w działania na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie. Pomoc dla represjonowanych. Uaktywnienie współpracy między regionami w Polsce i na Ukrainie a docelowo współpraca samorządów i administracji wszystkich poziomów. Informowanie mediów i opinii publicznej o sytuacji na Ukrainie.

Komitet powstał 30 stycznia 2014, jego założenie zostało ogłoszone na konferencji prasowej 4 lutego 2014 roku w Warszawie. Swoją nazwą, strukturą i działalnością Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 1980. deklarując, że w których „ludzie różnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej”. Zgodnie z deklaracją założycielską KOSzU poprzez swoją działalność pragnie zapewnić taką samą możliwość budowy niezależnej Ukrainy jej obywatelom oraz zgodnie z zasadą subsydiarności wspierać ich w tych działaniach.

Jednocześnie od początku powstania, Komitet deklarował i realizował politykę niezależności politycznej. A także, że nie będzie starać się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku.

Aktualności (ze strony społecznościowej na FB)

Putin nie ułaskawi ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa

„Kreml odrzucił błaganie matki Sencowa o uwolnienie syna. Ukrainiec, który już 94 dni prowadzi głodówkę w północnym łagrze, sam musi..

1 likes, 0 comments4 days ago

Крым Реалии

1 likes, 0 comments6 days ago

About 70% of Crimean steppe area unsuitable for farming

1 likes, 0 comments1 week ago

Ukraińscy bracia w powstaniu. Historia jak z „Szeregowca Ryana”

10 likes, 0 comments3 weeks ago

ФСИН-ПИСЬМО электронные письма лицам, содержащимся под стражей в учреждениях ФСИН России.

::Jak napisać list do Olega Sencowa? (Oleg Sentsov):: Wchodzimy na strone: https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create i wpisujemy: w sekcji:..

2 likes, 0 comments3 weeks ago