Deklaracja założycielska

Deklaracja Założycielska

 

Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą (KOSzU) został utworzony, by wspierać prodemokratyczne przemiany, o jakie obywatele Ukrainy walczą od dwóch miesięcy na Majdanie w Kijowie i na wielu „majdanach” w całej Ukrainie oraz nieść pomoc osobom i organizacjom represjonowanym za przekonania polityczne. Komitet skupia obywateli Rzeczypospolitej i Ukrainy przekonanych, że obywatele Ukrainy są gospodarzami swojej ojczyzny i mają niezbywalne prawo współdecydowania o jej losach. Wspomaga ich w dążeniu do zagwarantowania poszanowania i przestrzegania praw człowieka, praworządności, uczciwych wyborów, samorządności i demokracji lokalnej, wolności mediów i wprowadzenia mechanizmów dialogu społecznego, współpracy instytucji publicznych i obywatelskich na rzecz dobra wspólnego.

Komitet nawiązuje do tradycji Komitetów Obywatelskich z końca lat 80-tych ubiegłego wieku, w których ludzie rożnych przekonań politycznych i narodowości współpracowali na rzecz budowy niepodległej i samorządnej Rzeczypospolitej. Komitet nie reprezentuje, ani nie wspiera żadnego ugrupowania politycznego w Polsce czy w Ukrainie. Nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych.

Działalność Komitetu opiera się na społecznej pracy członków i współpracowników. Komitet nie stara się o uzyskanie osobowości prawnej czy własnego majątku. W osiąganiu swoich celów współpracuje między innymi z organizacjami obywatelskimi, samorządami, przedsiębiorcami i administracją państwową. Tworząc płaszczyznę współpracy na rzecz demokratycznej Ukrainy nie konkuruje z innymi istniejącymi organizacjami.

Decyzje Komitetu podejmowane są w miarę możliwości w drodze konsensu. Codzienna praca Komitetu skupia się w sekcjach roboczych. Komitet w relacjach zewnętrznych reprezentują Sekretariat Komitetu oraz osoby odpowiedzialne za pracę poszczególnych sekcji.

 


 

Засновницька Декларація

 

Громадянський комітет солідарності з Україною (KOSzU) був заснований з метою підтримки демократичних змін, заради яких громадяни України борються протягом двох місяців в Києві на Майдані і на багатьох інших «майданах» по всій Україні, а також заради надання допомоги людям і організаціям, репресованим за політичні погляди. Комітет об’єднує громадян Польщі та України переконаних в тому, що громадяни України є господарями своєї Батьківщини і мають невід’ємне право на участь у прийнятті рішень щодо її долі. Комітет підтримує їхнє прагнення забезпечити дотримання прав людини та поваги до них, а також прагнення гарантувати верховенство права, чесні вибори, самоврядність та місцеву демократію, свободу ЗМІ та введення механізмів соціального діалогу, співпраці державних і громадських інститутів заради спільного блага.

Комітет звертається до традицій Громадянських комітетів кінця 80-их років минулого століття, в яких люди різних політичних поглядів та різної національності співпрацювали заради побудови незалежної і самоврядної Речі Посполитої. Комітет не представляє і не підтримує жодного політичного угрупування в Польщі чи в Україні, а також не може використовуватися у виборчих кампаніях.

Діяльність Комітету базується на добровільнійпраці його членів та співпрацівників. Комітет не має на меті набуття статусу юридичної особи чи придбання майна. Для досягнення своїх цілей Комітетспівпрацює з громадськими організаціями, одиницями місцевого самоврядування, підприємцями та державними адміністраціями. Він  покликаний створити площину для співпраці на користь демократичної України, не конкуруючи при цьому з іншими вже існуючими організаціями.

Рішення Комітету по змозі приймаються шляхом досягнення консенсусу. Щоденна праця Комітету зосереджується в робочих секціях. Комітет в зовнішніх відносинах представляють Секретаріат Комітету та особи відповідальні за роботу окремих секцій. [PDF]

 


 

Founding Declaration

 

Civic Committee of the Solidarity with Ukraine (KOSzU) was created to support pro-democratic transformations, for which citizens of Ukraine have been fighting on Majdan in Kiev and on a number of ” majdans ” in the entire Ukraine for more than two months as well as to support individuals and organisations repressed for political beliefs. The Committee brings together citizens of the Republic of Poland and Ukraine which are convinced that the citizens of Ukraine are the hosts in their homeland and have an inalienable right to co-decide about country’s fate. It supports them in an effort to ensure the respect for and observance of human rights, the rule of law, fair elections, good practices in local government and local democracy, freedom of the media and the introduction of the mechanisms of social dialogue, cooperation of public and civic institutions for the sake of the common good.

The Committee refers to the tradition of Civic Committees of the late 80s of the previous century, in which people of different political beliefs and nationalities cooperated in order to build an independent and self-governing Republic of Poland. The Committee does not represent or support any political party in Poland or Ukraine and cannot be used in election campaigns.

The activities of the Committee is based on the voluntary work of members and associates. The Committee is not seeking to obtain legal personality or own assets. In achieving its objectives it cooperates, inter alia, with civic society organisations, local governments, entrepreneurs and public administration. Creating a cooperation platform for the sake of a democratic Ukraine it does not compete with any other existing organisations.

Decisions of the Committee shall be taken so far as possible by consensus. Daily work of the Committee is concentrated in working sections. In the external relations Committee shall be represented by the Secretariat of the Committee and those responsible for the work of each section. [PDF]

 


 

Декларация о намерениях

 

Гражданский комитет солидарности с Украиной (ГКСcУ) создан для поддержки продемократических преобразований, которые граждане Украины уже два месяца отстаивают на Майдане в Киеве, а также на многих Майданах по всей стране. Комитет будет оказывать помощь людям и организациям преследуемым за политические убеждения. Комитет объединяет граждан Польши и Украины, которые считают, что граждане Украины являются хозяевами своей родины и имеют неотъемлемое право на совместное принятие решений о ее судьбе. Комитет поддерживает их в стремлении обеспечить уважение и соблюдение прав человека, верховенства закона, честных выборов, местного самоуправления и местной демократии, свободы средств массовой информации и внедрения механизмов социального диалога, сотрудничества государственных учреждений и гражданского общества во имя общего блага.
Комитет ссылается на традиции гражданских комитетов конца 80-х годов прошлого века в которых люди разных политических убеждений и национальностей действовали вместе, чтобы построить независимую и самоуправляемую Республику Польшу. Комитет не представляет и не поддерживает ни одну политическую партию в Польше или в Украине. Он не может быть использован в избирательных кампаниях.
Деятельность Комитета основывается на добровольной работе его членов или сторонников. Комитет не пытается получить статус юридического лица и не владеет собственной матеральной базой. Для достижения своих целей он сотрудничает с организациями гражданского общества, органами местного самоуправления, предприятиями и органами государственного управления. Создавая совместные платформы для демократической Украины Комитет не конкурирует с другими существующими организациями.
Решения Комитета принимаюся, насколько это возможно, на основе консенсуса. Текущая работа Комитета осуществляется в рабочих секциях. Внешние связи комитета осуществляет его секретариат и лица ответственные за работу его различных секций. [PDF]