KONKURS: Polsko-ukraińska współpraca młodzieży

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Polsko-ukraińska współpraca młodzieży

Ogłoszenie w BIP


1. Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
2. Termin składania ofert: 21 lipca 2014 r.
3. Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej do 21 lipca 2014 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.