Postanowienie Rady Najwyższej Ukrainy o gwarancjach praw narodu krymskotatarskiego

20 marca 2014 Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła postanowienie o gwarancjach praw narodu krymskotatarskiego w składzie państwa ukraińskiego (tekst oryginalny: http://iportal.rada.gov.ua/print/89891.html).

Gwarancje te obejmują:

1. Zachowanie i rozwój etnicznej, kulturowej, językowej oraz religijnej tożsamości Tatarów krymskich jako rdzennej ludności i wszystkich mniejszości narodowych na Ukrainie;

2. Ochronę i realizację niezbywalnego prawa do samostanowienia narodu krymskotatarskiego w suwerennym i niepodległym państwie ukraińskim;

3. Uznanie Medżlisu narodu krymskotatarskiego, będącego organem wykonawczym Kurułtaju narodu krymskotatarskiego za pełnomocny organ narodu krymskotatarskiego; 

4. Polecenie rządowi Ukrainy podjęcia kroków w celu przystąpienia Ukrainy do Deklaracji ONZ o Prawach Ludności Rdzennej;

5. Polecenie rządowi Ukrainy niezwłocznego przedstawienia projektów ustaw i aktów prawno-normatywnych, które definiują i wzmocnienie statusu Tatarów krymskich jako rdzennych mieszkańców Ukrainy.

6. Opracowanie przez Radę Najwyższą projektów stosownych ustaw i aktów prawno-normatywnych będzie przebiegać na drodze konsultacji z Medżlisem narodu krymskotatarskiego oraz w ścisłej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Radą Europy, stosownie do norm prawa międzynarodowego i standardów w dziedzinie praw człowieka, mniejszości narodowych i ludności rdzennej.

7. Polecenie rządowi Ukrainy opracowania praktycznych mechanizmów ułożenia stosunków między organami wykonawczymi władz Ukrainy i Medżlisem narodu krymskotatarskiego.

8. Potępienie wszelkich prób ograniczenia praw politycznych i społecznych oraz swobód obywatelskich przebywających na Krymie obywateli Ukrainy o różnym pochodzeniu etnicznym, w szczególności Ukraińców, Rosjan, Tatarów krymskich, Ormian, Bułgarów, Greków, Niemców, Karaimów, Krymczaków, do których dochodzi w wyniku przeprowadzenia w Autonomicznej Republice Krym niekonstytucyjnego referendum.

9. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Komentując dziś Radzie Najwyższej fakt uchwalenia tego dokumentu deputowany partii „Batkiwszczyna” i zarazem lider Tatarów Krymskich, Mustafa Dżemilew, stwierdził, że jest on niezwykle istotny, ponieważ otwiera drogę do restytucji praw narodu krymskotatarskiego i demokratyzacji całej Ukrainy, a także może ułatwić uzyskanie przez Ukrainę wsparcia społeczności międzynarodowej w staraniach o wyzwolenie Krymu spod okupacji rosyjskiej.

Opracowano na podstawie notatki prasowej opublikowanej na stronie Medżlisu Tatarów krymskich.